Lediga objekt


Förvaltning

- Kundnära och hög servicegrad

Vårt fokus som förvaltare är att vara kundnära och erbjuda en hög servicegrad. Vi arbetar därför målmedvetet med lokal förvaltning som kännetecknas av hög tillgänglighet.Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur CM2 AB, org.nr 556881-2084, behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Ändamål med behandling av Personuppgifter:

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, blir hyresgäst och även en tid efter att ditt avtal har upphört. Syftet är att kunna administrera din ansökan, sluta avtal, upprätthålla våra skyldigheter i hyresförhållandet samt ge god service. Det kan t ex handla om att sätta upp namnskylt på dörren, skicka ut hyresavier eller ta emot felanmälningar.

Personuppgifter som kan komma att behandlas:

Namn
Personnummer
Adress (även tidigare eller tillfällig adress, ev c/o)
Kontraktsnummer samt lägenhetsnummer
Telefonnummer samt ev. e-postadress
Förekomst av säkerhet, ev borgensman
Förekomst av förvaltare, god man och i förekommande fall kontaktuppgifter till denne
Uppgifter om betalningar, autogiro
Passageloggar i elektroniska nyckelsystem (där det finns)
För studentbostäder tillkommer omfattning av studier genom antagningsbesked
För att kunna tillvarata rättsliga anspråk med anledning av avtalet, kan även följande komma att behandlas:
Betalningsförsummelser
Störningar i boendet
Meddelande till socialnämnd med anledning av punkterna ovan
Misstanke om brottslig verksamhet i lägenheten
Uppgifter som behövs för att kunna kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser

I särskild överenskommelse med dig som hyresgäst kan vi även behandla:

Kontaktuppgifter till anhöriga (ICE – In Case of Emergency)
Språkpreferens som inte innebär uppgift om etnicitet
Uppgifter som bostadsanpassningar i lägenheten eller hälsotillstånd
Uppgift om tolk och på vilket språk
Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Tillgång till personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter restriktivt. Behandling, lagring och radering sker på ett tryggt och säkert sätt som säkerställer att ingen obehörig har tillgång till uppgifterna. Vi lämnar i regel inte ut dina personuppgifter till tredje part men ibland är det nödvändigt för hyresförhållandet. Dina personuppgifter kan komma att användas av våra leverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden). Det kan t ex innebära försäkringsbolag, Securitas fastighetsjour samt samarbetspartners som utför reparation, underhåll och service i din fastighet. Dessa omfattas av samma restriktioner som vi, enligt avtal. Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifterna komma att lämnas till köpare av fastigheten. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till externa marknadsföringssyften. Kontakta oss om du har/erhåller skyddade personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vid hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt av få dina uppgifter raderade efter avtals slut eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Klagomål på behandlingen av dina personuppgifter kan lämnas till oss enligt nedan.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter eller vår efterlevnad av denna policy och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss.unsplash